Flora ProActiv

Νομική ανακοίνωση

Νομική ανακοίνωση

Νομική ανακοίνωση – Διαβάστε προσεκτικά αυτή την ανακοίνωση πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η ανακοίνωση διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας εκ μέρους σας και το σύνολο του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτή.

Τη διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) έχει ο

Όμιλος Sigma Hellas στην Ελλάδα,

ήτοι Sigma Hellas A.E.B.E, Elais-

Sigma Hellas A.E και Knorr Bestfoods Hellas ABEE (στο εξής

«Όμιλος Sigma Hellas»), που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί

σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δυνατή από διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Επειδή η νομοθεσία των χωρών αυτών μπορεί να διαφέρει από τη νομοθεσία της Ελλάδας, γίνεται αμοιβαία αποδεκτό μεταξύ της Sigma Hellas και του χρήστη ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας σύμφωνα με την οποία θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενου της ιστοσελίδας. Ο χρήστης συμφωνεί επίσης ότι με την παρούσα υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας με αρμοδιότητα επί των θεμάτων αυτών.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί μόνο για άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες ή προσφορές ισχύουν για αυτή τη χώρα και μόνο.

Δεν παρέχεται καμία δήλωση ούτε εγγύηση ότι το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετκό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Άτομα από άλλες χώρες θα πρέπει να ανατρέξουν στο Sigma Hellas PLC/N.V. websitehttp://www.upfield.com

Copyright © 2018 Sigma Hellas. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα copyright και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί κειμένων, εικόνων, ήχων, λογισμικού και άλλων υλικών αυτής της ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της Sigma Hellas και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή περιλαμβάνονται κατόπιν αδείας του αντίστοιχου κατόχου. Οι αναφορές σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες θα περιλαμβάνουν όλα τα μέλη του Ομίλου Sigma Hellas.

Έχετε το δικαίωμα να περιηγηθείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα μέσω εκτύπωσης, αντιγραφής σε σκληρό δίσκο και διανομής σε τρίτους, σε κάθε όμως περίπτωση μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, και με την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνεται σε όλες τις αναπαραγωγές η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας με σκοπό την πώληση ή τη διανομή για αποκόμιση κέρδους καθώς επίσης και η τροποποίηση ή ενσωμάτωση τμήματος της ιστοσελίδας σε άλλο έργο ή έκδοση, είτε έντυπης είτε ηλεκτρονικής μορφής, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα. Δεν παρέχεται καμία άλλη άδεια ή δικαίωμα.

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είτε αποτελούν ιδιοκτησία είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας της Sigma Hellas και των θυγατρικών της. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος σε αυτή την ιστοσελίδα απαγορεύεται αυστηρά.

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε δ αυτή την ιστοσελίδα δεν συνιστά πρόθεση πώλησης ή προμήθειας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Πριν την αγορά, θα πρέπει να ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Προτάσεις χρηστών

Πολιτική της Sigma Hellas είναι να μην δέχεται αυτόκλητες προτάσεις για βελτιώσεις προϊόντων, ιδέες για νέα προϊόντα ή ιδέες μάρκετινγκ που προέρχονται από άτομα εκτός της εταιρείας. Τυχόν αυτόκλητες προτάσεις ή πληροφορίες που μας στέλνετε, συμπεριλαμβανομένων συνταγών, θα θεωρούνται κοινόχρηστες και μη εμπιστευτικές και θα περιέρχονται στην κυριότητα της Sigma Hellas χωρίς αποζημίωση, για αποκλειστική χρήση σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια.

Οι πληροφορίες σε έ αυτή την ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί καλή τη πίστει, ωστόσο προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτές για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους.

Καμία από τις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας , ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τη υγεία της καρδιάς και τις συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής, δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές ενώ δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως διάγνωση ή θεραπεία οποιασδήποτε πάθησης ή προβλήματος υγείας. Συμβουλευτείτε στο γιατρό σας για τυχόν παθήσεις ή προβλήματα υγείας.

Καμία πληροφορία σε αυτή την ιστοσελίδα δεν συνιστά πρόσκληση για επένδυση σε οποιαδήποτε εταιρεία-μέλος του Ομίλου Sigma Hellas ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Ούτε η Sigma Hellas ούτε οι θυγατρικές της ούτε οποιοδήποτε από τα στελέχη, τους εργαζόμενους ή τους αντιπροσώπους τους, δεν μπορεί να θεωρηθούν υπαίτιοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή δαπάνη η οποία θα προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας

συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν διαφυγόντων κερδών, έμμεσων, θετικών ή αποθετικών ζημιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην ιστοσελίδα εφόσον και όποτε το κρίνουμε απαραίτητο και χωρίς προειδοποίηση.

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματοι σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες σχετικούς με κάποιο συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Sigma Hellas σχετίζεται απαραίτητα με οποιονδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες και τους κατόχους τους. Παρόλο που πρόθεση της εταιρείας είναι να βρίσκετε αυτές τις άλλες ιστοσελίδες ενδιαφέρουσες , ούτε η εταιρεία και οι θυγατρικές της, αλλά ούτε και τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι αντιπρόσωποί τους, φέρουν οποιασδήποτε φύσης ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις άλλες ιστοσελίδες ή για τυχόν πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς, από τις οποίες καμία δεν έχει επαληθευτεί ή υιοθετηθεί από την εταιρεία ή τις θυγατρικές της. Αν οποιαδήποτε στιγμή ανακαλύψετε ότι εισήλθατε σε κάποια άλλη ιστοσελίδα μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα ιστοσελίδα κάνοντας κλικ στο βελάκι "πίσω" ή πληκτρολογώντας την αντίστοιχη διεύθυνση web.

TOP